Evialis

Productie

Campanie

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “CASTIGA CU EVIALIS”
Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania “Castiga cu Evialis” denumita in continuare "Campania", este organizata de catre G-A
Nutritie Animala SRL („GANA”), cu sediul social in localitate Brad, comuna Beresti Bistrita, jud
Bacau, inregistrata la ORC sub nr. J04/1091/2002, avand C.U.I. RO18872347 si cont bancar nr.
RO75RZBR0000060021151833, deschis la Raiffeisen Bank, denumita in continuare „Organizator.
Campania se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în
cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt
prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la campanie. Organizatorul își rezervă
dreptul în cazuri excepționale de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința participantilor
modificările efectuate, prin intermediul site-ului https://www.evialis.ro cu respectarea unui termen
de cel puțin 48 ore.
Art. 2. DURATA SI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania “Castiga cu Evialis” – va fi organizata și se va desfășura în perioada februarie – mai
2022 (”Durata Programului”) la nivel national. Campania se desfasoara in locatiile care
comercializeaza produsele participante la campanie, semnalizate prin materiale de comunicare ale
prezentei campanii.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia,
prin incheierea unui act aditional la prezentul regulament si publicarea acestuia pe website-ul
companiei.
Art. 3. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE
Mărcile şi produsele participante in cadrul programului (denumite în cele ce urmează ”Produsele
Participante”) sunt prezentate mai jos in prezentul Regulament si pe site-ul www.evialis.ro.

PRODUSE PROMOTIONALE PARTICIPANTE TIP PRODUS
4000.06.BS5 GALINETTE BASIC Furaj Pui

FURAJ PASARE

4000.06.BS20 GALINETTE BASIC Furaj Pui

FURAJ PASARE

4200.06.G3S5 GALINETTE BASIC Furaj Pui

FURAJ PASARE

4200.06.G3S20 GALINETTE BASIC Furaj Pui

FURAJ PASARE

6000.00.BS5 GALINETTE Furaj Curca Starter

FURAJ PASARE

6000.00.BS20 GALINETTE Furaj Curca Starter

FURAJ PASARE

6100.00.G3S5 GALINETTE Furaj Curca Crestere

FURAJ PASARE

6100.00.G3S20 GALINETTE Furaj Curca Crestere

FURAJ PASARE

Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
In Campanie au dreptul sa participe toate persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu
varsta minima de 18 ani la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului
Regulament (denumite in continuare individual “Participant” si colectiv “Participanti”).
Participarea la prezenta Campanie are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a
prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate persoanei
fizice care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Nu au dreptul de a participa la
Campanie, angajati societatii companiei [GANA] si ai distribuitorilor [GANA], angajatii locatiilor
mentionate in prezentului Regulament si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti,
frati/surori, sot/sotie).
Art. 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
Pentru ca un Participant sa poata participa la prezenta Campanie trebuie sa respecte urmatorul
mecanism:
– Sa achizitioneze produse marcate, mentionate la art. 3, in orice combinatie, pe perioada
desfasurarii Campaniei 01.02.2022 – 31.05.2022 din locatiile participante la Campanie;
-sa colecteze cupoanele distribuite in interiorul produselor care participa la Campanie.
In urma achizitiei/achizitiilor, conform cuponului identificat, Participantul va primi produsul
mentionat pe cupon, in limita stocului disponibil, alocarea premiilor facandu-se pana la data de
31.08.2022.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica produsele participante, pe parcursul campaniei, cu
o informare în prealabil către toți Participanții prin intermediul paginii https://www.evialis.ro, cu
respectarea unui termen de cel puțin 24 ore.
Aceste posibile modificari nu vor afecta achizitiile deja facute incepand cu data de debut a
campaniei ale participantilor, pana la momentul aparitiei acestor modificari.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita oricarui Participant dovada fizica a facturii / bonului
fiscal (in original, integral, nedeteriorat) de achizitie de catre acesta a Produselor Participante in
program.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a elimina din program orice Participant care are un
comportament care poate fi considerat fraudulos sau care aduce prejudicii programului.

Art. 6. CONDIȚII DE VALIDARE
Pentru ca un participant să poată participa la acesta campanie și să primească premiul, acesta
trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiții:
 Sa indeplineasca conditiile mentionate in prezentului Regulament
 Să achizitioneze în perioada programului produsele marcate, mentionate la art. 3, in orice
combinatie, din locatiile selectate de Organizator si enumerate in Anexa 1 a prezentului
Regulament, conform mecanismului descris in art. 5;

 Sa colecteze cupoanele distribuite in interiorul produselor care participa la Campanie si sa
le puna la dispozitia distribuitorului cu ocazia solicitarii premiului;
 Sa pastreze dovada fizica a achizitiei Produselor Participante la promotie, respectiv
cupoanele si factura fiscala/bon fiscal. Organizatorii au dreptul sa solicite fizic dovada
achizitiei Produselor Participante (constand in factura fiscala / bon fiscal).
Art. 7. PREMII
Premii Cantitate (buc) Valoarea
comerciala
neta
individuala lei

Valoarea
comerciala
neta totala
lei

Valoare
TVA totala
lei

Valoare
comercial a
neta totala
lei(tva inclus

4000.06.BS5
GALINETTE BASIC
Furaj Pui

2200 saci de 5
kg

12,20 lei 26.840 lei 2.415,60
lei
29.255,60 lei

4000.06.BS20
GALINETTE BASIC
Furaj Pui

300 saci de 20
kg

47,60 lei 14.280,0 lei 1.285,20
lei
15.565,20 lei

Premiul poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea acestuia în stocurile furnizorilor.
Numărul total al premiilor este de 2500 saci cu o valoare neta comerciala totala estimativa de
44.820,80 lei (TVA inclus).
Art. 8. LIMITELE RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI
Organizatorul Campaniei va acorda premii castigatorilor care au luat parte la Campanie in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in limita stocului disponibil.
In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat
conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula
oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo
despagubire sau plata respectivului castigator.
In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat,
respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente
suportate de Organizator, in legatura cu aceasta.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau
orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice incercare
de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat excluderea din Campanie a
Participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat
castigarea de premii in mod nelegal, Organizatorul va putea solicita atragerea raspunderii
persoanelor respective, pe baza dovezilor existente.
Organizatorul campaniei nu își asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la, urmatoarele:
Răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea produsele ce
constituie premiile. Situațiile in care premiul nu se mai află pe stocul furnizorului/ distribuitorului la
momentul comenzii sau difera pretul.

Cupoanele, facturile fiscale/bonurile deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din
punct de vedere al continutului.
Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru nicio eroare de imprimare sau alte erori referitoare
la cupoane sau facturile fiscale (ex: facturi fiscale fara denumirea specifica a produselor
participante sau ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice ale acestor materiale.
Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte
si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.
Art. 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
In cadrul Campaniei “Castiga cu Evialis” desfasurata in perioada februarie – mai 2022 nu sunt
prelucrate date cu caracter personal ale consumatorilor.
Art. 10. REGULAMENTUL
Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit pe întreaga perioadă a
Campaniei oricărui solicitant/participant pe web-site-ul wwww.evialis.ro_
SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
Art. 11. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina ,sa declare si sa vireze catre bugetul de
stat, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului
Fiscal Titlul IV Impozitul pe Venit, Cap. VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc, daca este
cazul.
Art. 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță
majoră sau caz fortuit sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și
desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui
proiect sau nu mai este permisă de lege. Forta Majora, definita conform art. 1351 Cod civil, este
evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului
Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta
sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
Art. 13. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe
cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti competente, de la sediul Organizatorului. Eventualele reclamatii legate de derularea
Campaniei se vor putea trimite catre G-A Nutritie Animala, la urmatoarea adresa:
Localitate Brad, comuna Beresti Bistrita, judetul Bacau, in termen de maximum 2 (doua) saptamani
de la data data achizitiei dar nu mai tarziu de 15.06.2022. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va
mai lua in consideratie nici o contestatie.
Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu: numele, domiciliul/resedinta, precum si alte
date necesare pentru identificarea contestatorului si prezentarea motivelor de fapt pe care se
intemeiaza contestatia.

Art. 14. CLAUZE FINALE
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, frauda,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. Organizatorul nu va
avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli
suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu aceasta Campanie, impuse de catre
Organizator.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru lipsa din stocurile magazinelor, a Produselor
participante la Campanie; Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor
Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
republicată şi a fost redactat şi autentificat in doua (un) exemplare originale.

ORGANIZATOR
G-A NUTRITIE ANIMALA SRL

Scroll to Top